Statuten der Bewonersstichting Grubbehoeve, vastgesteld op 10 januari 1980, door notaris J.C.F. Pons te Amsterdam.

 

 

 

Naam en zetel.

Artikel 1.

1.           De stichting draagt de naam "BEWONERSSTICHTING GRUBBEHOEVE".

2.           De stichting is gevestigd te Amsterdam.

 

Doel en middelen.

Artikel 2.

1.           De stichting heeft ten doel om strikt buiten de commerciële sfeer:

a         de belangen van bewoners van het flatgebouw "Grubbehoeve" (hierna te noemen bewoners van "Grubbehoeve") te helpen behartigen;

b       de bewoonbaarheid van "Grubbehoeve" te vergroten en het ontwikkelen van de gebruiksmogelijkheden ervan, alles in de ruimste zin;

c        de collectieve ruimten en voorzieningen welke tot het flatgebouw behoren, te beheren casu quo te doen beheren;

d       sociale en culturele activiteiten van de bewoners mogelijk te maken en te stimuleren.

2.             De stichting beoogt niet het behalen van winst.

 

Artikel 3.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

1.             te werken aan het signaleren, bewustworden en aktiegericht bespreken van binnen het kader van het stichtingsdoel vallende problemen en behoeften;

2.             te stimuleren tot oprichting van bewonerswerkgroepen (en kommissies);

3.             samenwerking met andere organisaties;

4.             het beschikbaar stellen van de faciliteiten van de stichting aan organisaties of groepen, die voor de bewoners van belang kunnen zijn;

5.             de bewoners te informeren;

6.             alle andere wettige middelen.

 

Artikel 4.

De stichting kan haar geld‑ en andere middelen verwerven op alle

wettige en niet met het doel strijdige wijzen.

 

Organisatie.

 

Artikel 5.

De organisatie van de stichting kent de volgende organen:

1.             de stichtingsraad;

2.             het bestuur;

3.             de werkgroepen (en kommissies);

4.             de medewerkers;

5.             de bewonersvergadering.

 

De stichtingsraad.

 

Artikel 6.

1.             De stichtingsraad bestaat uit zoveel leden, doch tenminste vijf, als de raad zelve zal vaststellen.

2.             De stichtingsraad wordt samengesteld uit bewoners en/of medewerkers, met dien verstande dat de meerderheid van de raad uit bewoners dient te bestaan.

3.             Een bewoner of medewerker die zich voor het lidmaatschap van de raad aanmeldt, wordt als zodanig door de raad aanvaard, tenzij de raad anders besluit. Het andersluidend besluit moet gemotiveerd aan de aanmelder ter kennis worden gebracht, en wel schriftelijk. Tegen een besluit tot niet aanvaarding kan gedurende ййn maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit daartegen een beroep worden ingesteld bij de bewonersvergadering, welke omtrent al of niet aanvaarding een definitief besluit neemt. Aanvaarding als lid van de raad geschiedt eveneens schriftelijk.

4.             De taak van de stichtingsraad is, gehoord de bewonersvergadering, algemene beleidslijnen voor de stichting op te stellen en toe te zien op de naleving van die beleidslijnen en de uitvoering van de bestuursbesluiten.

5.             De funktie van lid van de stichtingsraad eindigt:

a.       door overlijden;

b.      door het verlies van de hoedanigheid van bewoner of medewerker;

c.       door aftreden volgens rooster;

d.      door ontslag.

Ontslag wordt aan een lid van de stichtingsraad verleend bij besluit van de stichtingsraad genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden van de stichtingsraad aanwezig zijn en welk besluit wordt genomen met tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen. Bij de bepaling van het quorum of het aantal stemmen telt het betrokken lid niet mee. Het besluit moet gemotiveerd aan de betrokkene ter kennis worden gebracht, en wel schriftelijk. Het lid van de stichtingsraad aan wie ontslag is verleend, kan gedurende één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit daartegen in beroep gaan bij de bewonersvergadering, welke bevoegd is omtrent dat ontslag een definitief besluit te nemen. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het betrokken lid van de stichtingsraad geschorst.

6.             Al hetgeen de stichtingsraad verder betreft, wordt bij reglement geregeld.

 

Het bestuur.

 

Artikel 7.

1.             Het bestuur, dat ook kan worden genoemd het algemeen bestuur, bestaat uit zoveel leden, doch minstens vijf, als de stichtingsraad zal vaststellen, met dien verstande dat de meerderheid van het bestuur uit bewoners dient te bestaan.

2.             Benoeming als lid van het bestuur geschiedt door de stichtingsraad uit haar midden. Ook ontslag wordt door de stichtingsraad verleend, zulks overeenkomstig het bepaalde in lid 4 van dit artikel. Een bestuurslid is tevens lid van de stichtingsraad.

3.             Benoeming kan geschieden hetzij in funktie hetzij niet in funktie; in het laatste geval kan het bestuur besluiten de niet toegewezen funkties onderling te verdelen. Het bestuur kent zodanige funkties als de stichtingsraad zal vaststellen; daaronder zijn  in elk geval begrepen een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, alsmede hun plaatsvervangers.

 

4.             De funktie van bestuurslid eindigt:

a.       door overlijden;

b.      door het verlies van de hoedanigheid van bewoner of medewerker;

c.       door aftreden volgens rooster;

d.      door ontslag.

Ontslag wordt aan een bestuurslid verleend bij besluit van de stichtingsraad genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden van de stichtingsraad aanwezig zijn en welk besluit wordt genomen met tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen. Bij de bepaling van het quorum of het aantal stemmen telt het betrokken lid niet mee. Is in een vergadering dit quorum niet aanwezig dan wordt binnen zes weken na deze (eerste) vergadering een tweede vergadering gehouden waarin alsdan, ongeacht het aantal alsdan aanwezige leden van de stichtingsraad, een besluit over ontslag van een bestuurslid kan worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

5.             Het bestuurslid aan wie ontslag is verleend, kan gedurende één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit, daartegen in beroep gaan bij de bewonersvergadering, welke bevoegd is omtrent dat ontslag een definitief besluit te nemen. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het betrokken bestuurslid geschorst.

6.             De taak van het bestuur is het nemen en uitvoeren van besluiten overeenkomstig de door de stichtingsraad opgestelde algemene beleidslijnen, het voeren van het bestuur, daaronder inbegrepen het financieel bestuur en het koördineren van de taken en werkzaamheden van de organen van de stichting en het bestuur zelve.

7.             Voorzitter, secretaris en penningmeester, of hun plaatsvervangers, zolang zij de plaats innemen, vormen het dagelijks bestuur.

8.             Twee leden van het dagelijks bestuur vertegenwoordigen de stichting in en buiten rechte.

9.             Het bestuur is, mede voor het dagelijks bestuur verantwoording verschuldigd aan de stichtingsraad.

10.         Al hetgeen verder het bestuur betreft, het dagelijks bestuur daaronder inbegrepen, wordt bij reglement geregeld.

 

Werkgroepen en kommissies.

 

Artikel 8.

1.             Bewoners en medewerkers die een overeenkomstige belangstelling of belang hebben, kunnen zich verenigen tot een werkgroep (of kommissie) welke op hun verzoek door de stichtingsraad als zodanig kan worden erkend.

2.             De stichtingsraad en het  bestuur kunnen werkgroepen vormen, respektievelijk erkennen, waaraan zij onverminderd hun eigen verantwoordelijkheid taken en bevoegdheden geheel of gedeeltelijk kunnen delegeren, onder daarbij in een reglement of instruktie vast te stellen bepalingen.

3.             Werkgroepen en kommissies kunnen slechts over gelden beschikken in zoverre deze hun door het bestuur ter beschikking zijn gesteld; zij kunnen de stichting niet financieel of anderszins binden.

4.             Al hetgeen kommissies en werkgroepen verder betreft, wordt bij reglement geregeld.

 

Medewerkers, adviseurs, waarnemers.

 

Artikel 9.

1.             Medewerkers zijn allen die, al dan niet daarvoor betaald, werkzaamheden ten behoeve van de stichting verrichten.

2.             Betaalde medewerkers worden door het bestuur, in overleg met de andere organen van de stichting aangenomen en ontslagen; de beloning wordt door het bestuur vastgesteld.

3.             Niet betaalde medewerkers moeten door het bestuur als zodanig worden erkend.

4.             Medewerkers van de stichting, ook al zijn zij geen bewoners, komen voor het lidmaatschap van organen van de stichting in aanmerking, anders dan de bewonersvergadering.

5.             De stichtingsraad kan de R.K. Coöperatieve woningvereniging Dr. Schaepman en andere organisaties uitnodigen een vertegenwoordiger te benoemen, die als adviseur of waarnemer aan de vergaderingen van de organen van de van de stichting kan deelnemen. Zij hebben in die vergaderingen slechts een adviserende stem, tenzij zij, overeenkomstig het bepaalde in het volgende lid, lid van de stichtingsraad zijn.

6.             De stichtingsraad kan ook besluiten dat deze vertegenwoordigers zitting nemen in de stichtingsraad. Dit lidmaatschap van de stichtingsraad eindigt als betrokkene de betreffende organisatie niet meer vertegenwoordigt of als de stichtingsraad hiertoe met volstrekte meerderheid van stemmen besluit.

 

Bewonersvergadering.

 

Artikel 10.

1.             De bewonersvergadering bestaat uit alle bewoners van Grubbehoeve, welke met betrekking tot deze vergadering stemgerechtigd zijn.

2.             De bewonersvergadering wordt minimaal éénmaal per jaar door het bestuur bijeengeroepen om het verslag over het afgelopen stichtingsjaar te vernemen. Verder wordt de bewonersvergadering door het bestuur zo vaak bijeengeroepen als nodig is om deze te raadplegen.

3.             Alle organen van de stichting zijn gehouden om aan een bewonersvergadering hun medewerking te verlenen.

4.             De mening van de bewonersvergadering wordt gepeild door:

‑ hetzij een mondelinge stemming in een vergadering;

‑ hetzij een schriftelijke stemming per referendum.

5.             Voor iedere bewoner kan een stem worden uitgebracht.

6.             Al hetgeen de bewonersvergadering betreft, wordt bij reglement geregeld.

 

Reglementen.

 

Artikel 11.

Reglementen worden vastgesteld en gewijzigd door het bestuur, mits met schriftelijke goedkeuring van de stichtingsraad.

 

Vergaderingen.

 

Artikel 12.

Al hetgeen de vergaderingen van de organen van de stichting betreft, wordt bij reglement geregeld.

 

Openbaarheid.

 

Artikel 13.

De vergaderingen van alle organen van de stichting zijn toegankelijk voor alle bewoners en zullen in de flat op een voor de bewoners duidelijke wijze en op een in het oog lopende plaats

tenminste drie dagen tevoren worden aangekondigd met vermelding van de agendapunten. Hiervan zijn alleen uitgezonderd vergaderingen van het dagelijks bestuur alsmede vergaderingen van het bestuur als daartoe door de vergadering met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen is of wordt besloten.

 

Boekjaar, begroting, rekening en verantwoording.

 

Artikel 14.

1.             Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

2.             Jaarlijks wordt vóór één mei:

a.       door de penningmeester een financieel verslag opgesteld, waaruit de vermogenstoestand der stichting, en het verloop van de financiën in het afgelopen boekjaar blijken,

b.      door de sekretaris een verslag opgesteld over de werkzaamheden der stichting gedurende het afgelopen boekjaar.

3.             De bedoelde verslagen worden uiterlijk in de maand juni door de stichtingsraad in een vergadering behandeld.

4.             Goedkeuring van het financieel verslag strekt tot decharge van de penningmeester.

5.             De verslagen worden na goedkeuring door de stichtingsraad ter kennis gebracht van de bewoners; uiterlijk dertig november wordt dan een bewonersvergadering bijeengeroepen waar in elk geval de verslagen ter sprake komen.

6.             Door het bestuur wordt vóór één oktober een ontwerp voor de begroting en het werkprogramma voor het volgend boekjaar opgesteld, welke op zodanig tijdstip in een vergadering van de stichtingsraad worden behandeld, dat zij nog vóór de bewonersvergadering ter kennis van de bewoners kunnen worden gebracht.

 

Statutenwijziging en ontbinding.

 

Artikel 15.

1.             Tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de stichting wordt besloten door de stichtingsraad.

2.             De desbetreffende besluiten van de stichtingsraad worden genomen met een meerderheid van tenminste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van het aantal leden van de raad aanwezig is.

3.             Is in een vergadering het vereiste quorum niet aanwezig dan wordt binnen zes weken na de eerste vergadering een tweede vergadering gehouden waarin alsdan, ongeacht het aantal aanwezige  leden van de raad een besluit kan worden genomen met een meerderheid van tenminste drie/vierde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

4.             Een besluit tot ontbinding is echter eerst van kracht als dit door de bewonersvergadering is goedgekeurd.

5.             In artikel 2 van deze statuten kunnen geen zodanige wijzigingen worden aangebracht dat de bepaling vervalt of het doel van de stichting daardoor wezenlijk zou worden gewijzigd.

 

Vereffening.

 

Artikel 16.

1.             Na besluit tot ontbinding, goedgekeurd als vermeld, geschiedt de vereffening door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding daartoe een of meer anderen zijn aangewezen.

2.             Tijdens de vereffening zijn deze statuten van overeenkomstige toepassing.

3.             Het verslag van de vereffening, dat tevens de financiële rekening en verantwoording bevat, zal door de vereffenaars worden overgelegd aan:

a.       de stichtingsraad;

b.      de bewonersvergadering;

c.       de R.K. Woningvereniging Dr. Schaepman;

d.      eventuele subsidiënten van de stichting.

4.              Een eventueel batig saldo van de vereffening zal, met inachtneming van de belangen van eventuele subsidiënten, worden aangewend zoveel mogelijk overeenkomstig het doel van de stichting.

 

Slotbepaling.

 

Artikel 17.

1.             In alle gevallen waarin deze statuten of een reglement niet voorzien, beslist de stichtingsraad.

2.             Leden van de stichtingsraad en tevens bestuursleden zijn thans:

De heer E.H. Verhagen, wonende te Amsterdam, Grubbehoeve 67, als voorzitter;

De heer H.H.M. Eggenkamp, wonende te Amsterdam, Grubbehoeve 46, als sekretaris;

De heer R.J.N. Spiekerman, wonende te Amsterdam, Grubbehoeve 79, als penningmeester;

De heer E.A.I.M. Evers, wonende te Amsterdam, Grubbehoeve 133, als lid;

De heer R. van Essen, wonende te Amsterdam, Grubbehoeve 223, als lid.