Vereniging KOOP JE EIGEN BIJLMER
Postbus 22057, 1100 CB  Amsterdam Zuidoost
email: kjeb@grubbehoeve.nl
tel.: 699 4203  of  368 0170
giro: 828 0008KvK Amsterdam: 3410 9842
Pjotr Müller, zonder titel

PLANNING KJEB-PA.08-12-00.nr2

(deze planning heeft op dit moment (24 maart 2002) een vertraging van ca. 11 maanden)

  2001 2001 2002
  jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun
1 Besluit SDR herpositioneren                                      
2 Herhuisvesting KJEB-cluster                  
3 Architectenselectie                                    
4 NVU-PvE uitgangspunten
gezamenl. techn. ingr. hele flat
                                   
5 VO KJEB -plattegronden en schil-
vaststelling budget: v.o.n.-prijs
                             
6 Folder aanpak KJEB                                      
  Werven kerngroep                                
7 Verkoopbrochure KJEB                                      
  Opties-verkoop KJEB                                  
8 VO-woning met koper uitwerken                                  
9 DO-woning: afspraken met koper vastleggen                                  
10 Bestek woningen                                  
11 Aanbesteding woningen +bouw                                  
12 DO schil                                      
13 Bestek schil                                      
14 Aanbesteding schil, bouw                                  
  Peildata               1 juli '01: 60 inschrijvers 1 januari '02: 60 kopers
  jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun
  2001 2001 2002
Deze planning inclusief toelichting en aantekeningen is opgesteld door Wil Maters op 8 december 2000.
Daartoe is overleg gevoerd met de KJEB, Patrimonium, de Projectgroep Ganzenhoef en het Stadsdeel Zuidoost.


Toelichting:

 1. Bestuurlijke besluitvorming
  De verwachting is dat de bestuurlijke besluitvorming over herpositionering Grubbehoeve in februari 2001 zal plaats vinden; daarna kan met de herhuisvesting worden begonnen. (Actueel besluit: 12 juni 2001)
 2. Herhuisvesting
  PA-Heleen Hoogenhout wil het herhuisvestingsproces te versnellen door extra capaciteit in te zetten en huurders met 'moeilijke' woonwensen extra te begeleiden. Doelstelling is de herhuisvestingsperiode terug te brengen tot 10 maanden.
  Na de inventarisatie is duidelijk hoe de woonwensen van de huurders liggen. Aan de hand van die gegevens, de informatie van KJEB en het voorstel van CASA over de bouwkundige mogelijkheden (plint/samenvoegen/e.d.) kan een inschatting gemaakt worden waar de 'knelpunten' liggen en of en hoe de cluster kan worden gefaseerd.
 3. Architectenselectie
  Nadat de architectenselectie is afgerond (eind februari 2001) kan NVU en PvE worden opgesteld. Voor de voortgang van het proces is het van belang dat de beoogde aanpak van 'bouwen op maat' onderschreven wordt (ervaring!) evenals het haalbaarheidsonderzoek dat er al ligt.
 4. Nota van uitgangspunten / Plan van Eisen
  De Fase van NVU en PvE (uitgangspunten gezamenlijke technische ingrepen hele flat) is ingekort tot 2 maanden (!). Dit kan alleen als de projectgroep Ganzenhoef meewerkt: voorzover het de algemene aanpak van de omgeving betreft. PA i.c. Heleen H. zal op dit punt haar invloed aanwenden in de projectgroep.
 5. VO KJEB-plattegronden en schil
  Na afronding van NVU en PvE kan begonnen worden met VO van woningplattegronden en de schil. De fase van voorlopig ontwerp neemt 5 maanden in beslag. Na afronding van de VO-fase is duidelijk wat de mogelijkheden zijn en kan het budget vastgesteld worden = de v.o.n.-prijs van de woningen (nodig voor de verkoopbrochure).
 6. Folder KJEB-aanpak
  Tijdens de VO-fase (mei t/m sept.2001) een begin maken met de werving van belangstellenden: werven kerngroep
  In mei moet de folder worden samengesteld: globaal aangeven wat de KJEB-aanpak inhoudt en inzicht geven welke mogelijkheden er zijn. Deze periode nader uitwerken i.v.m. gestelde tijdslimiet 1 juli '01!
 7. Verkoopbrochure
  De verkoopbrochure kan pas uitkomen als de VO-fase is afgerond. De precieze keuzemogelijkheden staan in de brochure vermeld evenals de v.o.n.-prijs. Toekomstige kopers nemen een optie op een 'woning' uit de brochure.
 8. VO: woning met koper uitwerken
  In deze periode vinden gesprekken (maximaal 2 gesprekken van 1 uur) met de kopers plaats over de plattegrond van de woning (inrichting).
  Per woning: 2 uur + 4 uur voor verwerking = 6 uur per woning. Bij 90 woningen is dat 540 uur ( 13.5 week). Vandaar dat hiervoor nu 3 maanden is gereserveerd. Het kan korter als gesprekken gelijk op kunnen lopen (capaciteit architect). Fasering afhankelijk van aanpak!
 9. DO woning: afspraken met de koper worden vastgelegd
  Het overleg met de koper is afgerond. Fasering afhankelijk van aanpak!
 10. en 11. Bestek, aanbesteding en start bouw woningen.
  Fasering afhankelijk van aanpak!
  Aandachtspunt voor de aanbesteding: keuzemogelijkheden uitrusting woning.
 11. t/m 14. Schil: DO, bestek, aanbesteding en start bouw
  Kan starten nadat VO 'KJEB-plattegronden en schil' is afgerond: na september 2001. In hoeverre dit naar voren getrokken kan worden moet nog nader bekeken worden (voorstel CASA om al veel eerder met de renovatie van de schil te beginnen).

Samenvattend:

Cruciaal in het hele proces zijn de punten genoemd onder 1 t/m 4. Als het lukt deze in de voorgestelde tijdsperiode te laten verlopen, kunnen de data van Patrimonium 1 juli '01 (60 inschrijvers) en 1 januari '02 (60 kopers) met enige moeite worden gehaald. Periode van folder en 60 inschrijvers nader uitwerken, tijd nu erg krap!

Cruciaal is verder de afstemming van de herhuisvesting en het bouwkundige 'plan van aanpak' van CASA voor de KJEB-cluster: door een zorgvuldige inventarisatie en begeleiding van de herhuisvesting moet het mogelijk zijn om de cluster te faseren: ontruimen, aanbieden en verbouwen. Bijvoorbeeld plint, bovenste verdieping (i.v.m. dakopbouw!) en strangen waar samenvoegen van woningen goed kan.

In deze planning gaan we ervan uit dat de schil wordt voorgetrokken. Onderzocht moet worden in hoeverre de schil nog verder naar voren kan worden getrokken door in de VO-periode (mei t/m sept) het VO van de schil eerder af te ronden.

Wellicht onnodig te zeggen: vertragingen tijdens de 'voorbereidende' fase 1 t/m 5 zullen tot gevolg hebben dat het vervolg van het proces noodgedwongen mee vertraagt.

 

ad 6. folder KJEB-aanpak en werven

Deze periode nader uitwerken. In het bijzonder de opbouw: door middel van een folder belangstellenden werven (kerngroep): bv. lidmaatschap KJEB-vereniging. Daarna inschrijven met recht op de verkoopbrochure. Als deze opbouw duidelijker is, kan ook beter worden ingeschat of de datum van 1 juli '01 reëel is. Dit is een  Blij met de Bijlmer  met de Bijlmer site