Vereniging KOOP JE EIGEN BIJLMER
Postbus 22057, 1100 CB  Amsterdam Zuidoost
email: kjeb@grubbehoeve.nl
tel.: 699 4203  of  368 0170
giro: 828 0008KvK Amsterdam: 3410 9842
Pjotr Müller, zonder titel

 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST HERPOSITIONERING 90 WONINGEN GRUBBEHOEVE


Ondergetekenden:

 1. Woningstichting Nieuw Amsterdam, gevestigd te Amsterdam; hierna te noemen: "Nieuw Amsterdam"; en
 2. Vereniging Koop Je Eigen Bijlmer, gevestigd te Amsterdam; hierna te noemen: "KJEB".

Geven vooraf te kennen:

 1. Nieuw Amsterdam is een toegelaten instelling als bedoeld in de Woningwet en is in die hoedanigheid als erfpachtster gerechtigd tot een aan partijen voldoende bekend flatgebouw, genaamd: "Grubbehoeve"; dit flatgebouw hierna te noemen: "Grubbehoeve".
 2. Grubbehoeve omvat thans 320 huurwoningen in de sociale sector en 5 collectieve ruimten; deze woningen hierna te noemen: "de huurwoningen".
 3. De huurwoningen maken deel uit van een gebouw dat is gesticht op door de Gemeente Amsterdam in erfpacht uitgegeven grond, terzake waarvan het erfpachtrecht thans berust bij Nieuw Amsterdam; gemeld erfpachtrecht hierna te noemen: "het erfpachtrecht".
 4. Nieuw Amsterdam is met de Gemeente Amsterdam overeengekomen dat het erfpachtrecht zal worden beëindigd en dat de grond door de Gemeente Amsterdam onder nieuwe condities opnieuw in erfpacht zal worden uitgegeven, na (onder)splitsing in appartementsrechten door de Gemeente Amsterdam.
 5. Nieuw Amsterdam is met onder anderen de gemeente Amsterdam en het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting een aantal aan partijen voldoende bekende overeenkomsten aangegaan, op grond waarvan Nieuw Amsterdam onder meer Grubbehoeve dient te saneren.
 6. Nieuw Amsterdam zal in het kader van bedoelde sanering de voor wat betreft 150 van de huurwoningen met de individuele huurders aangegane huurovereenkomsten met betrekking tot de huurwoningen beëindigen en vervolgens die huurwoningen ontruimen, waarbij gestreefd wordt de ontruiming van die woningen te voltooien per 1 januari 2003.
 7. Nieuw Amsterdam zal de niet onder F begrepen resterende 170 huurwoningen aan de zittende huurders te koop aanbieden en renoveren. Indien een zittende huurder niet tot koop wenst over te gaan, zal de desbetreffende huurovereenkomst worden voortgezet en zal de woning niet eerder dan nadat die huurovereenkomst zal zijn beŽindigd, op de markt te koop worden aangeboden.
 8. Nieuw Amsterdam zal, na de hiervoor onder F bedoelde ontruiming, 60 van de onder F bedoelde 150 woningen slopen.
 9. Nieuw Amsterdam zal de resterende 90 aan partijen voldoende bekende huurwoningen inclusief de gemeenschappelijke ruimten en de eronder gelegen bouwlaag, op de wijze als is bedoeld in de hiervoor onder E bedoelde overeenkomsten, herpositioneren. Dat wil zeggen ontwikkelen tot koopwoningen casu quo bedrijfsruimten waarbij de (toekomstige) eigenaren zoveel mogelijk zelf bepalen hoe hun woning casu quo bedrijfsruimte zal worden opgeleverd; gemelde 90 huurwoningen inclusief gemeenschappelijke ruimten en de eronder gelegen bouwlaag hierna te noemen: "het herpositioneringsdeel".
 10. Nieuw Amsterdam is met KJEB in contact gekomen en Nieuw Amsterdam is bereid KJEB de mogelijkheid te bieden de kopers voor het herpositioneringsdeel te werven.

Verklaren overeen te komen als volgt:

 1. Nieuw Amsterdam zal in overleg met KJEB de gemeente Amsterdam verzoeken alvorens over te gaan tot het opnieuw in erfpacht uitgeven van de grond waarop thans het gebouw met de huurwoningen is gesticht, dat gebouw te splitsen in twee appartementrechten, te weten een appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van het herpositioneringsdeel en een appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de resterende 170 woningen inclusief gemeenschappelijke ruimten en de eronder gelegen bouwlaag.
 2. Nieuw Amsterdam zal in overleg met KJEB, de gemeente Amsterdam tevens verzoeken, alvorens over te gaan tot het opnieuw in erfpacht uitgeven van de grond waarop thans het gebouw met de huurwoningen is gesticht, casu quo van de hiervoor onder 1 bedoelde beide appartementrechten, gemeld appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van het herpositioneringsdeel onder te spitsen in een nader te bepalen aantal appartementsrechten, elk rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een afzonderlijke woning of bedrijfsruimte.
  Deze appartementsrechten zullen alsdan zich kenmerken door een eigen vereniging van eigenaars met een eigen splitsingsreglement en een eigen huishoudelijk reglement.
 3. Nieuw Amsterdam zal, in overleg met KJEB, de gemeente Amsterdam vervolgens verzoeken zowel de appartementsrechten rechtgevende op het herpositioneringsdeel, als het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de resterende 170 woningen inclusief gemeenschappelijke ruimten en de eronder gelegen bouwlaag in erfpacht uit te geven aan Nieuw Amsterdam.
 4. Nieuw Amsterdam zal - indien aan na te melden voorwaarden zal blijken te zijn voldaan -vervolgens het herpositioneringsdeel aan door KJEB te werven kopers - deze individuele kopers hierna te noemen: "de kopers"- verkopen en leveren wel telkens tegen een koopsom die per appartementsrecht gelijk zal zijn aan de optelsom van:
  1. € 31.000,-- (welk bedrag is vastgesteld per 1 januari 2002 en welk bedrag zal worden aangepast op basis van het prijsindexcijfer reeks werknemersgezinnen van het Centraal Bureau voor de Statistiek, of, indien dat prijsindexcijfer ten tijde van het aangaan de koopovereenkomsten niet meer mocht blijken te bestaan, op basis van het prijsindexcijfer dat bedoeld prijsindexcijfer het meest zal benaderen);
  2. Een door partijen nader af te spreken evenredig deel van de aan het herpositioneringsdeel toe te rekenen kosten van planvoorbereiding , planontwikkeling , uitvoering en verkoop. In gemeld bedrag van € 31.000,-- zijn niet begrepen de voor rekening van de kopers komende overdrachtsbelasting, notariskosten en kadasterkosten.
 5. Nieuw Amsterdam stelt KJEB in de gelegenheid om de collectieve ruimten in het herpositioneringsdeel te verwerven tegen een koopsom die gelijk is aan de aan deze ruimten toe te rekenen kosten van planvoorbereiding, planontwikkeling, uitvoering van de renovatie en verkoop, mits de KJEB vóór 1 oktober 2002 met een door beide partijen gedragen voorstel komt voor een kostendekkende exploitatie van deze ruimten.
 6. De omvang van de hiervoor in artikel 4 onder b door Nieuw Amsterdam voor te financieren aan het herpositioneringsdeel toe te rekenen kosten zal door KJEB en Nieuw Amsterdam in onderling overleg worden vastgesteld, terwijl ter zake van die kosten KJEB en Nieuw Amsterdam steeds onderling nauw contact zullen onderhouden.
 7. Indien KJEB er uiterlijk op 1 juli 2002 niet in mocht zijn geslaagd voor tenminste voor 60 appartementsrechten gegadigden te werven die met Nieuw Amsterdam een optieovereenkomst tot koop voor eigen bewoning van een appartementsrecht zijn aangegaan, zal Nieuw Amsterdam vrij zijn om af te zien van de voorgenomen verkoop aan door KJEB geworven gegadigden van die appartementsrechten waarvoor geen optieovereenkomst is aangegaan en zal KJEB aan deze overeenkomst geen enkel recht kunnen ontlenen.
 8. Van de hiervoor onder 6 bedoelde optieovereenkomst zal ten minste deel uitmaken een aankondiging van een anti- speculatiebepaling en een bepaling dat de potentiële kopers aan Nieuw Amsterdam een bedrag van € 2.250 verbeuren casu quo verschuldigd zijn indien zij niet wensen over te gaan tot het aangaan van een definitieve koopovereenkomst met Nieuw Amsterdam, tenzij in redelijkheid van Nieuw Amsterdam mag worden verlangd dat zij bedoelde geldsom aan de desbetreffende potentiële koper restitueert casu quo kwijtscheldt.
 9. Nieuw Amsterdam is bevoegd om die appartementsrechten op de markt te brengen, waarvoor twee maanden na de splitsing van het herpositioneringsdeel nog geen definitieve koopovereenkomst is aangegaan door een gegadigde die is aangedragen door KJEB.
 10. De inhoud van:
  1. de door Nieuw Amsterdam aan de kopers voor te leggen optieovereenkomsten;
  2. de door Nieuw Amsterdam aan de kopers voor te leggen koopovereenkomsten;
  3. de met de door Nieuw Amsterdam casu quo de door Nieuw Amsterdam in overleg met KJEB aan te wijzen aannemer af te sluiten aanneemovereenkomst ter zake van de cascorenovatie;
  zal door Nieuw Amsterdam in overleg met KJEB worden vastgesteld.
 11. Nieuw Amsterdam is verplicht een door een potentiële koper betaalde waarborgsom aan de projectnotaris - ten overstaan van wie de akten van levering aan de kopers van de appartementsrechten zullen worden verleden - te voldoen, zodra en indien Nieuw Amsterdam met de desbetreffende potentiŽle koper een definitieve koopovereenkomst is aangegaan.
 12. Nieuw Amsterdam en KJEB zullen in de fase van voorbereiding en planontwikkeling steeds in onderling overleg handelen en naar buiten optreden, terwijl Nieuw Amsterdam ten opzichte van derden (zoals architect, aannemer, notaris, makelaar, (hypotheek) bank, adviseurs op het gebied van communicatie en marketing en andere adviseurs) als opdrachtgever zal fungeren.
 13. Nieuw Amsterdam en KJEB zullen steeds nauw met elkaar overleggen over de voortgang van de hiervoor omschreven herpositionering van Grubbehoeve en zullen steeds trachten in goed overleg eventuele onderlinge geschillen welke tussen hem mochten rijzen op te lossen.
 14. Mocht evenwel een gerezen geschil niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, dan zullen Nieuw Amsterdam en KJEB het voor hen bindend advies inwinnen bij een onpartijdige derde, die zij in onderling overleg zullen aanwijzen. Bij gebreke van overeenstemming omtrent de persoon van de aan te wijzen onpartijdig derde, is ieder van hen bevoegd de kantonrechter te Amsterdam te verzoeken die persoon aan te wijzen.

In drievoud getekend te Amsterdam op 6 februari 2002.

Namens Woningstichting Nieuw Amsterdam

 

Namens vereniging Koop Je Eigen Bijlmer

 

V. van Luit
Directeur Woningzaken
H. Eggenkamp
Voorzitter KJEB


 

Protocol renovatie en beheer

Doel renovatie
Bij de renovatie wordt tot doel gesteld de marktpositie van de flat te verbeteren en zowel de lagere als midden of hogere inkomensgroepen de gelegenheid te bieden een appartement te kopen.
De onderste twee lagen van de flat (inclusief de binnenstraat woningen) worden gereserveerd voor nieuw te ontwikkelen woon en andere functies. Daarnaast worden 31 bestaande woningen gereserveerd voor ingrijpende verbouwing. Het betreft hier de woningen op de bovenste verdieping (9), overige woningen in de kop (8) en samen te voegen woningen (14).
Tenminste 50 bestaande appartementen worden bestemd voor de 'kalme' verbetering en zullen doorgaans bereikbaar zijn voor lagere inkomensgroepen.

Indien zich onvoldoende gegadigden melden voor de ingrijpend te verbouwen bestaande appartementen wordt deze reservering aangepast.

Doel inspraak kandidaten
Kandidaten dienen inspraak te kunnen krijgen in de renovatie van de flat Grubbehoeve om hun betrokkenheid bij deze flat te vergroten.

Uitvoering inspraak kandidaten bij renovatie
De leden van KJEB die een optieovereenkomst hebben getekend, kiezen uit hun midden een bouwcommissie bestaande uit maximaal vier personen. De bouwcommissie zal de renovatie begeleiden.

Zodra dertig kandidaten een optieovereenkomst hebben getekend, wordt de vereniging "Koopje eigen Grubbehoeve" (KJEG) opgericht. Het KJEB-lidmaatschap van de optienemers wordt omgezet in lidmaatschap van de KJEB. Bij oprichting van de KJEG wordt tevens de bouwcommissie opnieuw ingesteld, gekozen door de ledenraad van KJEB. De commissie wordt door de ledenraad gemandateerd voor het nemen van beslissingen en zal verantwoording afleggen aan de ledenraad van KJEB.
Uiterlijk drie maanden na de oprichting van KJEG worden er bestuursverkiezingen gehouden. De vereniging wordt gezien als de voorloper van de VvE.


 

Taken en bevoegdheden Woningstichting Nieuw Amsterdam en vereniging KJEB inzake renovatie

Verplichte onderdelen renovatie
Patrimonium stelt een lijst op van maatregelen die technisch noodzakelijk zijn om een goede staat van onderhoud voor de komende 25 jaar van het gehele gebouw en alle woningen te garanderen. Deze maatregelen vormen het minimaal te realiseren kwaliteitsniveau en worden als zodanig opgenomen in het renovatieplan.

Programma van eisen renovatie
Patrimonium bereidt het programma van eisen voor de verbetering van de flat en de woningen voor. Het programma van eisen voor de verbetering van de flat en de woningen wordt in gezamenlijk overleg met de bouwcommissie van KJEG vastgesteld. Indien er nog geen bouwcommissie is ingesteld, overlegt Patrimonium met de voorzitter van KJEB.

Voorbereiding voorlopig en definitief ontwerp
Het voorlopig en definitief ontwerp voor de verbetering van de flat en de woningen wordt onder voorzitterschap van Patrimonium in het ontwerpteam voorbereid. Deelnemers van het ontwerpteam voor die onderdelen die het herpositioneringsdeel betreffen, zijn:
 • Projectleider van Patrimonium
 • Vertegenwoordiging bouwcommissie KJEG
 • Vertegenwoordiging afdeling participatie van Patrimonium
 • Vertegenwoordiging stadsdeel afdeling VH en REO;
 • Architect

Rol architect
De architect aan wie de opdracht voor het voorlopig en definitief ontwerp voor de renovatie van Grubbehoeve wordt verleend, werkt - voor zover dit het herpositioneringsdeel betreft - inhoudelijk zowel in opdracht van Patrimonium als KJEB/KJEG en legt aan beide partijen verantwoording af.

Vaststelling VO en DO
Het voorlopig en definitief ontwerp voor de verbetering van de flat en de woningen wordt in gezamenlijk overleg met de bouwcommissie van KJEG vastgesteld.

Uitvoering renovatie
De uitvoering van de renovatie van het herpositioneringsdeel wordt begeleid door een bouwteam waarin Patrimonium en de bouwcommissie van KJEG vertegenwoordigd zijn.

Uitvoering gezamenlijke programmaonderdelen van de renovatie
De verplichte renovatie van de flat en de woningen wordt door Patrimonium in overleg met het bouwteam uitgevoerd.

Uitvoering niet verplichte renovatie
De KJEB-bouwcommissie is verantwoordelijk voor de regievoering over de uitvoering van de niet verplichte renovatie. Alle deelnemers dienen verbouwingsplannen van de woningen aan de bouwcommissie voor te leggen. De planning van de werkzaamheden wordt in gezamenlijk overleg van de deelnemers en de bouwcommissie vastgesteld.

 

Protocol werving en selectie aspirant-kopers

Doel werving:
Bij de werving wordt als doel gesteld alle Bijlmerbewoner te bereiken. Daarnaast wordt ook buiten de Bijlmermeer geworven.

Uitvoering werving:
Wanneer bepaalde etnische groepen, waarvan mag worden aangenomen dat zij een belangrijk deel van de bevolking vormen in de Bijlmermeer - niet worden bereikt, zal KJEB extra inspanningen verrichten om deze groepen te werven.

Doel toewijzing:
Bij de toewijzing wordt als doel gesteld gegadigden te werven die de doelstelling van de vereniging KJEB onderschrijven.

Inschrijftermijn
De inschrijving start in januari 2002 en sluit voor de eerste 60 optieovereenkomsten op 1 juli 2002.

Voorwaarden deelname
Om voor deelname in aanmerking te komen, dienen gegadigden aan de volgende voorwaarden te voldoen:
 • Een volledig ingevuld inschrijfformulier alsmede kopie van huurcontract en kopie van salarisstrook werkgever 2001 dan wel kopie belastingaangifte formulier 2001 inzenden;
 • Voor 1 juli 2002 voldoen aan inschrijfbedrag ad € 450,- op rekening van de projectnotaris;
 • Lid van KJEB zijn of binnen inschrijftermijn lid worden door overmaking van € 27,22 op rekening van KJEB;
 • Beschikken over geldige verblijfsvergunning
 • Beschikken over voldoende inkomen dan wel vermogen om de gewenste woning te kunnen kopen
 • Op het woonadres is in de afgelopen 5 jaar geen overlast geregistreerd;
 • Op het woonadres is in het afgelopen jaar ten hoogste 1 keer een huurachterstand van 2 tot 3 maanden voorgekomen.

Procedure inschrijving
Gegadigden sturen een ingevuld aanmeldingsformulier aan de vereniging KJEB. Zij maken het lidmaatschapsgeld ad € 27,22 op het rekeningnummer van de vereniging.
KJEB toetst globaal of de gegadigde voldoet aan de voorwaarden. KJEB stuurt het inschrijfformulier door aan de makelaar (Capelle Makelaars) voor een globale financiële toetsing. Wanneer de gegadigde voldoet aan de voorwaarden, dan doet hij mee met de toewijzing van woningen. Wanneer KJEB een kandidaat afwijst, dan wordt hem dit schriftelijk en met redenen omkleed meegedeeld. Nieuw Amsterdam ontvangt een kopie van de afwijzing.
Direct na de toewijzing van een woning wordt de gegadigde geacht een optiecontract te ondertekenen met Nieuw Amsterdam.

Uitvoering toewijzing
Op 1 mei 2002 worden aan alle dan bekende gegadigden woningen toegewezen. Als er meer dan ťťn gegadigde voor een woning is, dan geldt de volgende rangorde:
 1. Bewoner Grubbehoeve of Grunder;
 2. Bewoner hoogbouw Bijlmermeer;
 3. Ex bewoner hoogbouw Bijlmermeer;
 4. Overige kandidaten.

Als deze rangorde geen uitkomst biedt, dan krijgen bewoners voorrang die in Grubbehoeve of Grunder hun huis moeten verlaten vanwege sloop of herpositionering. Vervolgens telt woonduur in de hoogbouw van de Bijlmermeer. In alle andere gevallen wordt geloot. Bij afwijzing kan de gegadigde op de wachtlijst komen of opteren voor een andere woning.

Bewoning
Aspirant kopers die een optieovereenkomst met NA afsluiten en voldoen aan de waarborgsom van € 1.800,- kunnen het tijdelijk gebruiksrecht krijgen van de woning waarop de optie betrekking heeft tegen het maandelijks voldoen van de gebruiksvergoeding, in die gevallen dat:
 • De woning onbewoond is;
 • De renovatiewerkzaamheden welke niet in bewoonde staat kunnen worden uitgevoerd, zijn afgerond;
 • De woning niet is gereserveerd voor nieuwbouw of ingrijpende verbouwing.
KJEB en Nieuw Amsterdam bepalen in gezamenlijk overleg de datum waarop bewoning of gebruik mogelijk is.
De aspirant kopers worden uiterlijk twee maanden voor de datum waarop bewoning mogelijk wordt geacht op de hoogte gebracht.

Gebruiksvergoeding
Aspirant kopers zijn gebruiksvergoeding aan Nieuw Amsterdam verschuldigd met ingang van de datum waarop hun toekomstige woning volgens het voorgaande artikel bewoond kan worden. De gebruiksvergoeding zal gelijk zijn aan de huurprijs en de servicekosten van de betreffende woning per 1 juli 2002.
 
 Dit is een  Blij met de Bijlmer  met de Bijlmer site