Vereniging KOOP JE EIGEN BIJLMER
Postbus 22057, 1100 CB  Amsterdam Zuidoost
email: kjeb@grubbehoeve.nl
tel.: 699 4203  of  368 0170
giro: 828 0008KvK Amsterdam: 3410 9842
Pjotr Müller, zonder titel

Concept wervingsfolder Koop Je Eigen Grubbehoeve

 

Zoekt u een fraai appartement, dat u helemaal zelf kan inrichten, dat in een Engels landschap gelegen is, dat gezien de Amsterdamse prijzen bijna te geef is en waarvandaan u binnen 15 minuten in de stad, op alle belangrijke snelwegen of op Schiphol bent, dan moet u nu uw aandacht richten op ons project:

 

KOPEN VOOR VERBETERING IN GRUBBEHOEVE.

Intro

In de Bijlmermeer start een nieuw experiment: bewoners gaan huur-appartementen kopen voordat zij door de oorspronkelijke eigenaar zijn opgeknapt. 'Koop voor verbetering' ofwel verbouw in eigen beheer.

De ideeën hiervoor werden voor het eerst gelanceerd door twee Bijlmer-bewoners: Bernadette de Wit en Henno Eggenkamp. Samen met andere bewoners richtten zij later de Vereniging Koop Je Eigen Bijlmer op. Het oorspronkelijke doel was het verwerven van een complete Bijlmer hoogbouw-flat om zo bewoners volledige zeggenschap over renovatie en beheer te geven.

Het idee kreeg voeten in aarde toen het Operationeel Overleg van de Bijlmer Vernieuwing een werkgroep instelde die het idee op zijn haalbaarheid moest onderzoeken.

In een later stadium besliste Patrimonium, de eigenaar van de Bijlmer Hoogbouw, dat er een eerste experiment in de flat Grubbehoeve kon plaats vinden.

De KJEB kreeg daarin een cluster van 90 woningen toegewezen. Vanaf die tijd is de KJEB officieel partner van Patrimonium waar het om de toekomst van deze cluster gaat.

Gezamenlijk stippelen zij het beleid uit. Tezamen verlenen zij opdracht aan adviseurs en andere in te schakelen deskundigen zoals architecten

De woningen in de KJEB-cluster worden door de KJEB toegewezen. De koopcontracten worden afgesloten met Patrimonium.

De KJEB blijft mede-bepaler als zij op 1 augustus van dit jaar 60 potentiële kopers heeft gevonden, die bereid zijn een eerste aanbetaling van fl. 500,-- te storten. Als het de KJEB niet lukt deze kopers te vinden, zet Patrimonium het project voort en verdwijnt veel bewoners-invloed op de uiteindelijke renovatie.

Begin 2002 zal de kopers gevraagd worden een bedrag van fl. 1.500,-- als aanbetaling te verrichten.

 

 

Wat is de KJEB

De KEB is een vereniging, die op dit moment als projectontwikkelaar van de cluster optreedt. Voor fl. 25, -- is men lid. Met dit geld doet de vereniging kleine uitgaven als porti en kopieerkosten. De ontwikkelingskosten worden voorlopig voorgeschoten door Patrimonium. De helft van de voorbereidingskosten, tot het voorlopig ontwerp, blijft voor rekening van Patrimonium. De andere helft komt ten laste bij de toekomstige eigenaren, net zoals de rest van alle ontwikkelingskosten.

Als de cluster definitief is, zal de KJEB een vereniging van eigenaren voor Grubbehoeve oprichten. Die vereniging wordt voor de cluster verantwoordelijk. Niet alleen voor het gebouw, maar ook voor het beheer.

De KJEB wordt vervolgens opgeheven of gaat verder als ontwikkelaar voor soortgelijke projecten in andere flatgebouwen van de Bijlmer Hoogbouw.

Wat gebeurt er met de rest van Grubbehoeve

 • raster flat

Grubbehoeve bestaat momenteel uit 10 woonlagen in 3 aan elkaar geschakelde blokken met in totaal 320 woningen plus collectieve ruimten, waarin gevestigd zijn: een galerie, een bar, een restaurant, een filmzaal, het kinderpersburo Wise Kids en kunstateliers. De ruimten worden geheel door vrijwilligers gerund.

Patrimonium wil de laatste 60 woningen van het flatgebouw slopen, maar wat daarvoor in de plaats komt, is nog onbekend. 90 woningen gaan naar de KJEB-cluster, deze woningen liggen na de sloop van de 60 in het achterste deel van de flat. De overige 170 kunnen door zittende bewoners/huurders gekocht worden. Als huurders vertrekken worden de woningen verkocht.

Grubbehoeve gaat dus op termijn door als volledige koopflat.

Voordelen van de cluster

 • tekening cluster

Mensen die een woning in de cluster kopen hebben velerlei voordelen. Ze hebben er een woning voor het uitzoeken: een driekamer- een grote driekamer of een vier/vijf-kamerwoning. In principe kan men ook twee flats boven of naast elkaar kopen. De woningen op de bovenste etage kunnen worden verrijkt met een dak-atelier.

Tien 4-kamerwoningen links naast de lift hebben niet alleen 4/5-kamers, maar ook een extra berging in huis plus de mogelijkheid van nog een berging, direct naast de inpandige

De nieuwe eigenaar mag met zijn woning doen wat hij/zij wil, maar moet natuurlijk wel rekening houden met zijn buren, met eisen van Bouw- en Woningtoezicht en bijvoorbeeld de Welstandscommissie

.

De bewoners van de cluster bepalen gezamenlijk hoe hun cluster er als geheel uit komt te zien: de uiterlijke vorm, de kleuren, de entrees etc., Zij doen dat samen met een architect die voor de gehele renovatie van het gebouw verantwoordelijk is. Die architect kijkt natuurlijk ook naar de woonwensen van de overige bewoners in Grubbehoeve. Het blijft tenslotte een gebouw.

Prijs clusterwoning

 • staatje opbouw prijs

De clusterwoning heeft een basisprijs van gemiddeld fl. 70.000,-- voor afkoop boekwaarde, 50 jaar afgekochte erfpacht, leegstand en huurderving.

Boven de fl. 70.000,-- komen vervolgens kosten voor ontwikkeling van de cluster, afkoop groot onderhoud, renovatie cluster, (verplichte) renovatie binnenkant woning en nog zo wat.

De toekomstige koper van een driekamerflat moet rekening houden met een prijs van fl. 180.000,--. De definitieve prijzen moeten echter nog vast gesteld worden. U betaalt in ieder geval nooit meer dan de kostprijs. Er is geen partij, die winst op de verkoop maakt. De koopprijs is verder nog afhankelijk van de hypotheek die u kunt krijgen, of u in uw eigen appartement veel zelf gaat of laat verbouwen, en of u in aanmerking komt voor enige koopsubsidie.

Het bedrag dat u uiteindelijk kwijt bent, is hoe dan ook stukken lager dan u voor een vergelijkbare woning in Amsterdam en daarbuiten moet betalen.

Wat voor woning krijg ik

De huidige woningen in Grubbehoeve zijn tussen de 78 en 100 m2 groot. De laatste is een vier/vijf kamer woning. Alle vertrekken zijn ruim bemeten, zowel de keuken als de wc, de badkamer en woonkamer.

Er is een 80 cm breed balkon langs de gehele breedte van de flat, met toegang vanuit de slaap- en woonkamer.

De woning is 2,62 hoog. Er is centrale verwarming, een douche, luchtafvoer en er zijn voor en achter dubbele ramen.

Buitengevels zijn enkele jaren terug opnieuw in de verf gezet.

De binnenrenovatie

 • tekening balustrade nieuw

Elk appartement krijgt, zo stelt de KJEB nu voor, een verplichte verbetering. Zo komt er in dit voorstel in elk appartement een zwevende vloer tegen geluidsoverlast, een winterdeur, extra warmte-isolatie en een nieuw verwarmings- en warmwatersysteem met individuele bemetering ( u betaalt dus niet voor de buren). Het balkon krijgt een nieuw uiterlijk door de buitenste balkonplaat, de balustrade, deels af te zagen. Het afgezaagde deel, zie tekening, wordt vervangen door hardglas.

Er wordt (door ons) niets veranderd aan de ligging van de keuken, de badkamer, de wc en de interne berging. Ook de elektriciteitsmast blijft op zijn plaats. Er worden wel nieuwe leidingen voor telefoon en kabeltv aangelegd.

U kunt verder met de woning doen wat u wilt, zolang woning en gebouw maar overeind blijven. Zo lijkt het verstandig om van de betonnen tussenmuren af te blijven. Technisch onderzoek moet uitwijzen of deze muren deels gesloopt kunnen worden. In ieder geval kunt u veel doen aan de voor- en achtergevel. Die bestaan momenteel uit ruiten, deuren en kozijnen. U kunt ze verplaatsen en van aanzien veranderen.

Als u een eenvoudige verbouwing wil, kan de KJEB eenvoudige inbouwpakketten leveren, die binnen een paar dagen geïnstalleerd zijn. Het gaat dan om een nieuw keukenblok, het maken van een erker en bijvoorbeeld een nieuwe entreehal, waar alle deuren op uit komen.

 • Tekeningen mogelijke verbouwingen

De buitenrenovatie

 • foto huidig ketelhuis

Bij de renovatie van het hele gebouw maken we onderscheid tussen groot onderhoud, ofwel ervoor zorgen dat het gebouw nog jaren meer kan, en een nieuwe vorm voor het gebouw zelf en alle semi-openbare ruimten daarin.

Het gebouw krijgt in ieder geval een nieuwe dakbedekking, waar mogelijk wordt nieuwe isolatie aangebracht, al het schilderwerk krijgt een beurt en er wordt een duurzame, eigentijdse energie-voorziening geïnstalleerd.

 • tekening oude concept Bijlmer hoogbouw

Voor de uiterlijke verschijning van het gebouw zijn nog geen definitieve plannen. Wel is vastgesteld dat het oorspronkelijk concept van de Bijlmer Hoogbouw zoveel mogelijk gehandhaafd moet worden. Dat betekent veranderen in de geest van de architectuur-ideologie uit de jaren 20-30, de zogenoemde Bauhaus-stijl, en daaraan gekoppeld de ideeen van Le Corbusier/CIAM, die zorgde voor de principes van de Bijlmer. Het gaat dan om ruimte, transparantie, functionaliteit, geen opleukende versieringen, strak en sober. Waar nodig en mogelijk moet deze stijl natuurlijk worden aangepast aan moderne ideeën over architectuur en wonen.

Op dit moment zoeken wij een architect voor het hele gebouw en dan met name een architect die niet zozeer het grote gebaar wil maken, maar bereid is samen te werken met natuurlijk de bewoners en kunstenaars, die we de inrichting van bijv. trappenhuis en entrees willen laten maken.

Er zijn verder ideeën om aan het begin van de flat op de begane rond kleine bedrijfjes te vestigen.

Parkeren

 • foto oude garage

Grubbehoeve had vroeger samen met Grunder een enorme parkeergarage aan de Bijlmerdreef. Via een binnenstraat kwam men de flat binnen. Deze garage is inmiddels bijna geheel gesloopt. Er komt een Cultureel Educatief Centrum voor in de plaats.

In dit gebouw komt een garage met 60 plaatsen voor bewoners van Grubbehoeve. Er is evenwel meer parkeergelegenheid nodig, want per woning wordt gerekend op 0,7 en later misschien 1,1 parkeerplek. Voor Grubbehoeve betekent dat in de toekomst maximaal 286 parkeerplekken.

Het parkeren buiten de garage van het CEC zal in ieder geval aan de achterkant en misschien naast dit gebouw plaats vinden, zo ver mogelijk van het woongebouw af. Het is nog onbekend of het garages onder de grond worden of open parkeerhoven met bomen, of een combinatie daarvan. Bewoners zullen zich ook hierover moeten uitspreken..

Ligging flat

 • foto omgeving van Grubbehoeve

Grubbehoeve ligt in het verlengde van metrostation Ganzenhoef, naast de metrobaan tussen de G- en K-buurt. Ze ligt in een gebied dat het Bijlmer Museum wordt genoemd en waarover is afgesproken dat daar in de toekomst zoveel mogelijk het oude concept van de Bijlmermeer wordt gehandhaafd. Dat betekent veel park, veel water, speelplekken voor jong en oud en geen regulier autoverkeer op het maaiveld. Ambulances, politieauto's, en verhuiswagens kunnen daar natuurlijk wel rondrijden.

Toekomst directe omgeving

  • Tekening ontwerp Hein

Het maaiveld (groen en paden rond de flat) zal in de toekomst veranderingen ondergaan. Langs de galerijkant van de flat komt een bedieningsstraat voor ambulances, verhuiswagens en de vuilafvoer.

Het plan is ook het flatgebouw meer in het water te zetten. Het water wordt dan de natuurlijke afscheiding tussen het gebouw en de rest van het gebied. Samen met de bewoners zullen de plannen voor het maaiveld verder ontwikkeld worden.

Er wordt ook rekening gehouden met nieuwe bedrijfjes/winkels op de begane grond van de flat. Volgens het oude concept van de Bijlmer was dat verboden, omdat je de functies 'werken', 'wonen' en ook 'verkeer' streng gescheiden moest houden. In deze scheiding geloven we echter niet meer. We willen wonen en werken weer bij elkaar brengen. Om het parkidee zoveel mogelijk te behouden zullen de nieuwe bedrijfjes/winkels alleen in het eerste gedeelte van de flat gesitueerd worden, zo dicht mogelijk tegen de Bijlmerdreef aan.

De bedrijfjes/winkels moeten de levendigheid van het gebied vergroten en vanzelfsprekend moeten ze geen echte hinder geven.

 

 

De toekomst

 • tekening nieuw Koningshoef

Er verandert meer in het gebied. De hoge dreven, die nu alleen omzoomd worden door bomen en immense parkeergarages gaan of zijn omlaag. De Bijlmerdreef, 's Gravendijkdreef, en de Karspeldreef worden gewone stadsstraten met trottoirs en huizen.

De Bijlmer hoogbouw verdwijnt er voor een deel. Koningshoef is al gesloopt en momenteel wordt gewerkt aan een nieuwbouwbuurt met veel eengezins-woningen en dure koopappartementen. In het verlengde van Koningshoef ligt Grunder, dat ook laagbouw moet worden. Zowel Koningshoef als Grunder liggen aan de oostkant van het Bijlmer Museum-gebied. Ze grenzen aan de 'oude' laagbouw-wijken Geerdinkhof en Kantershof, met daartussenin een groot parkgebied, bekend onder naam Bijlmerweide.

In het Bijlmer Museum-gebied blijven zes hoogbouwflats staan: Grubbehoeve dus, Kleiburg (in het verlengde van Grubbehoeve), en aan de andere kant van metrobaan: Kruitberg, Groeneveen, Kikkenstein en Gooioord.

 • foto nieuw Groeneveen

Al deze flatgebouwen worden opgeknapt of zijn dat al. Groeneveen is af, met woningen en privé-tuinen op de begane grond, nieuwe entrees en een bedieningsstraat. Gooioord is bijna gereed, met behoud van de oude binnenstraat, en geen woningen op de begane grond. De flat wordt vooral ingericht voor oudere mensen. In Kruitberg zijn de eerste werkzaamheden begonnen, net zoals in Kikkenstein. Kleiburg komt eraan. Zowel in Kikkenstein als Kleiburg zullen ook appartementen in de verkoop gaan.

Voorzieningen

 • Maquettefoto nieuw winkelcentrum

Op dit moment staat het nieuwe winkelcentrum Ganzenhoef in de steigers. Naar een ontwerp van Cees Christiaanse komen er buurtwinkels, een grote markt, woonhuizen boven de winkels (huur en koop) en naast de metro een toren met woningen en bijvoorbeeld sociaal-medische voorzieningen.

Achter het nieuwe winkelcentrum liggen de befaamde kinderboerderij 'Gliphoeve', al helemaal gerenoveerd, en het nieuwe activiteitencentrum Ganzenhoef, met theaterzaal, sportzaal, muziekschool en jongerencentrum.

Het metrostation Ganzenhoef krijgt binnenkort een nieuw jasje. Het beton wordt zoveel mogelijk vervangen door glazen wanden. Het wordt er opener en gezelliger.

Aan de Bijlmerdreef, naast de kop van Grubbehoeve, verrijst momenteel het CEC ofwel het Cultureel Educatief Centrum, met een zogenaamde leerstraat voor bewoners met onvoltooide of niet meer voldoende opleiding. Het centrum vervangt onder meer de noodgebouwen tussen de Grubbehoeve en het metrostation, waarin nu de scholing en lessen Nederlands worden gegeven en het Vrouwen Empowerment Centrum zit. Op de bovenste etage van het CEC krijgt het gebouw woningen en in het gebouw zelf komen een fitnesscentrum en een parkeergarage in de kelder.

Tussen Grubbehoeve, CEC en metrostation Ganzenhoef ligt straks een plein met enkele voorzieningen, zoals waarschijnlijk een kerk.

Meer voorzieningen

 • Foto sportbaan

Op loopafstand van Grubbehoeve liggen veel lagere scholen, een complete buitenaccommodatie voor atletiek (onder de metrobaan, tussen Kleiburg en Kruitberg), de grote kinderspeelplaats Fort Kraaiennest, kinderopvang-verblijven, activiteitencentrum De Bonte Kraai en winkelcentrum Kraaiennest. Dit winkelcentrum zal in de toekomst geheel vernieuwd worden. Het gaat onder de garage Koningshoef/Kleiburg vandaan naar de omgeving rond metrostation Kraaiennest.

Wandelaars, fietsers en hondenuitlaters kunnen niet alleen terecht in het Bijlmer Museum-gebied zelf, maar ook in de Bijlmerweide, op enkele minuten van Grubbehoeve. Ze vinden er water, een kinderboerderij, een ponyclub, voetbalvelden en kunstwerken.

Tussen Groeneveen, Kruitberg en Kikkenstein ligt nog een mooi stiltegebied, dat de herinnering aan de Bijlmerramp levend moet houden: een monument voor de gestorvenen en overlevenden, omgeven door zitplaatsen en fraaie verblijfstroken.

Arena op fietsafstand

 • foto Arenagebied

Wat verder weg vindt de Bijlmerbewoner de Gaasperplas met recreatieweiden, een kanoclub en zeilvereniging; het Bijlmerpark met moerasgebieden en voetbalvelden; het regionaal bekende winkelcentrum De Amsterdamse Poort; het Arena-gebied met voetbalstadion, mega-winkels, bioscoop Pathe, en o.a. Mojo's muziekcentrum: de Heineken Music Hall.

Richting Abcoude ligt recreatiegebied De Hooge Dijk, een groot golfterrein en de Abcouderplas. Richting Ouderkerk a/d Amstel wacht de Oudkerkerplas met een uniek watervogelbestand en prachtige fietsroutes.

Zwembaden zijn er in de Bijlmer zelf, Abcoude, Ouderkerk a/d Amstel en Diemen.

Verbindingen

 • tekening nieuw metrostation Ganzenhoef

De Bijlmermeer is uniek als het verkeers-verbindingen gaat. De metro brengt je binnen 15 minuten in de Stad en binnen twee minuten op de Gaasperplas.

Eveneens in twee minuten zit je op metrostation Diemen Zuid, waar vandaan je met de trein binnen 15 minuten op Schiphol bent.

De autowegen hebben bijna directe aansluitingen op alle grote verkeerswegen rond, naar en van Amsterdam.In enige minuten zit je op de snelwegen naar Utrecht, Almere, Amersfoort, Zaandam, Den Haag en verder weg.

Bussen brengen reizigers rechtstreeks naar alle plaatsen in de directe omgeving. Treinstation Bijlmermeer wordt straks een immens, modern knooppunt van verkeer, met onder andere stopplaats voor de snelheidstrein.

 

IN DE KANTLIJN VAN DEZE TEKST KOMEN IN VET CONCLUSIES EN 'AANMOEDIGINGEN', ZOALS:

 • GEEN TUIN MAAR EEN PARK
 • DE KOPER MAAKT ZIJN EIGEN HUIS
 • GEEN BLIK VOOR DE DEUR
 • GOEDKOPE RUIMTEN VOOR EIGEN BEDRIJFJES
 • ALS U MEER ZEGGENSCHAP OVER UW LEVEN WILT, KOM NAAR DE GRUBBEHOEVE
 • NIET GESCHEIDEN DOOR EEN GAMMAHEK MAAR SAMEN WONEND EN WERKEND IN EEN GEBOUW Dit is een  Blij met de Bijlmer  met de Bijlmer site