B E W O N E R S P A N E L   G R U B B E H O E V E
januari 2002 n i e u w s v e l nummer 2
Bewonerspanel Grubbehoeve contactadres George Mulders, Grubbehoeve 164, tel. 4613000 http://www.grubbehoeve.nl/

Nota van Uitgangspunten vertraagd
Op 17 januari had het Bewonerspanel Grubbehoeve overleg met twee vertegen-woordigers van Patrimonium: parti-cipatie-medewerkster Ammeranthe Groei-zaam en directeur Stedelijke Ver-nieuwing Willem Kwekkeboom. Onder-werpen waren het participatieplan en de Nota van Uitgangspunten voor de reno-vatie van Grubbehoeve. In het voorlaatste overleg van 29 oktober 2001 zou het panel voor de laatste keer de NvU kunnen becommentariŽren. Op de 17e januari lag er een nieuwe conceptversie. De vorige opmerkingen van het panel waren, zo bleek achteraf, hierin nog niet geheel verwerkt.

TWEE VVE'S
In de toekomst heeft Grubbehoeve twee eigenaren. Elke eigenaar is een speciale vereniging, een VvE (Vereniging van Eigenaren). Elk lid van zo'n VvE heeft een appartementsrecht gekocht.
In de VvE van het eerste deel (ook renovatie- of huurkoopdeel genoemd) bezit Patrimonium aanvankelijk alle appartementsrechten. Zittende huur-ders mogen kopen maar ook blijven huren. Er komen geen nieuwe huurders.
In de VvE van het tweede deel (ook KJEB- of KJEG-cluster gehe-ten) zijn de appartementsrechten direct in han-den van de bewoners. De twee VvE's vormen samen een super-VvE voor de gezamenlijke delen van het gebouw.
Volgens Willem Kwekkeboom kunnen de twee VvE's na verloop van tijd niet fuseren, ook niet nadat Patrimonium zijn laatste woning verkocht heeft.

COLLECTIEVE RUIMTEN
Volgens de NvU worden de Collectieve Ruimten gerenoveerd en verkocht, maar
(zie vervolg in volgende kolom)


KJEG - KJEB

Koop Je Eigen Bijlmer is de naam van de vereniging die de renovatie van en de verkoop in het KJEB-deel regelt, daarbij ondersteund door Patrimonium.
Koop Je Eigen Grubbehoeve is de naam van de nog op te richten Vereniging van Eigenaren van het KJEB-deel. Het verschil is subtiel, ongeveer in de orde van het verschil tussen Nieuw Amsterdam en Patrimonium, maar fundamenteel.(vervolg van "NvU vertraagd"):
of ze ook als Collectieve Ruimten behouden blijven, is niet zeker. In ieder geval lijken de bewoners van het huurkoopgedeelte er niets meer over te zeggen te hebben. De Collectieve Ruimten zijn destijds cadeau gedaan aan de bewoners van de Bijlmer, al ver voor dat er sprake was van Patrimonium. Het kan toch niet zo zijn dat Patrimonium de Collectieve Ruimten kan afpakken? Het panel heeft zich tegen deze gang van zaken uitgesproken.
De Bewonersstichting Grubbehoeve, die de Collectieve Ruimten beheert, is nog niet door Patrimonium op de hoogte gesteld.

CENTRALE SCHOTEL
Steeds vaker worden nieuwbouwcomplexen opgeleverd met een centraal schotel systeem, zoals Grubbehoeve 30 jaar geleden werd opgeleverd met een centraal antenne systeem. Je ontvangt heel veel, met goede kwaliteit, en het is goedkoper dan de kabel. Regionale zenders (AT5) kan je niet via de satelliet krijgen.
Op verzoek van het panel wordt een centraal schotel systeem in de NvU opgenomen. Dat wil helaas nog niet meteen zeggen dat dit er ook komt.

KOUDE MUUR
In de kou rond de jaarwisseling is het isolerend vermogen van de flat goed op de proef gesteld. Woningen die direct aan een doorloop van galerij- naar balkonzijde liggen, hebben een eenvoudige binnen-muur tussen de overloop en de slaapkamer. Dat was te merken! Op de overlopen is het vaak net zo koud als buiten en het tocht er flink.
Na klachten van bewoners hierover wordt ook dit punt opgenomen in de Nota van Uitgangspunten.

INFORMATIEAVOND
Omdat het panel geen mandaat heeft, kunnen bewoners binnen-kort zelf hun laatste zegje over de NvU doen.

GROEIDOCUMENT
De NvU staat binnenkort vast. Maar natuurlijk komen er nog allerlei grote en kleine zaken naar voren. Deze zullen allemaal worden opgenomen op een steeds groter wordende lijst. Heeft u punten voor deze lijst? Geef ze door aan George!Participatieplan

Op 17 januari werd ook het participatie-plan besproken. Een van de opmerkingen van het panel was dat dit door een onafhankelijke deskundige bekeken moet worden.
Één punt is achteraf al gesignaleerd: het plan heeft geen doel, althans dit staat niet in het plan beschreven. Of het moest het volgende zinnetje zijn: "Zodra een ruime meerderheid van de bewoners akkoord is, geldt dat de rechter op verzoek van Patrimonium beslist of de tegen-/niet-stemmers de werkzaamheden moeten gedogen." Patrimonium is natuurlijk als de dood dat ze straks voor hun verbouwing uw woning niet in mogen. Hopelijk is het participatiecircus niet puur in het leven geroepen om straks bij de rechter gelijk te kunnen krijgen.

GOED BEHEREN DOET GOED PARTICIPEREN
Patrimonium klaagt tegenover het panel dat de bewoners van Grubbehoeve zich zo weinig aan de renovatie gelegen laten liggen: je ziet er maar een paar op alle voorlichtingsavonden, en steeds dezelfde. Deels is dit een koekje van eigen deeg; Patrimonium liet altijd de bewoners links liggen, nu doen de bewoners dat met Patrimonium. Overigens wil dit niet zeggen dat die bewoners daarmee verstandig handelen.
Door goed beheer kan Patrimonium bewijzen dat het de bewoners serieus neemt. Organiseren dat er ook vuil in het weekend wordt opgehaald is een goed begin. Dan kan je ook met meer recht eisen stellen aan je bewoners.

PLANNING
Eind 2002: alle woningen vanaf nummer 175 zijn leeg. Ook de woningen in de binnenstraat moeten leeg zijn. In de KJEB-cluster kunnen toekomstige kopers in sommige gevallen al hun woning betrokken hebben.
Begin 2003: voorbereiding sloop. Het slopen gebeurt op dezelfde wijze als bij Koningshoef.
Maart 2003: start inpandige verbouwing in de huurkoopcluster. Dat gaat per strang.
November 2003: start verbouw van de entrees en de onderkanten. 
home
 


 Dit is een  Blij met de Bijlmer  met de Bijlmer site